wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Представители на фирми се включиха в информационна среща на тема „Възможности за бизнеса по Оперативна програма „Конкурентоспособност", организирана от Областен информационен център - Монтана. В нея участваха и представители на банкови институции, които на импровизирани информационни щандове представиха своите продукти по инициативата Джереми и схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика". 150 млн. евро са средставата предвидени за бизнеса по линия на енергийната ефективност. Схемата стартира още през 2012 г. и позволява закупуването на високоефективни материали и оборудване, на ко-генерационни инсталации и системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди. Допустими по процедурата са и строително-монтажни работи (СМР), необходими за въвеждане в експлоатация на предвидените по проекта материали и оборудване, СМР на административна и производствена сграда. Срокът за кандидатстване е до 31 октомври 2013 г., няма минимален размер на безвъзмездната финансова помощ, а максималната й стойност е до 2 000 000 лв. за едно проектно предложение. Проектите трябва да бъдат реализирани в рамките на до 12 месеца, а интензитетът на помощта започва от 30% и може да достигне най-много до 50%. 45 млн. евро са средства за внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и/или процеси. Тук закупуването на ново за кандидата оборудване, придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите или на резултати от научно-изследователска и развойна дейност или на специализиран софтуер трябва да доведат до представяне на пазара на нов или значително подобрен продукт или процес. По тази процедура интензитетът на помощта може да достигне от 50% до 90% в зависимост от категорията предприятие и избрания режим на държавна помощ („минимална помощ" или „групово освобождаване"). Срокът за кандидатстване е до 10 юли 2013 г., минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 100 000 лв., а максималният е 3 000 000 лв. за едно проектно предложение. Дейностите трябва да бъдат реализирани в рамките на 18 месеца. Според направените промени в индикативната годишна работна програма на ОПК през второто тримесечие на 2013 г. трябва да бъде отворена една от най-атрактивните схеми за бизнеса - технологична модернизация. По нея са предвидени нови 50 млн. лв., а интензитетът на помощта ще е в рамките на 60-70%. ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителни въпроси: Областен информационен център - Монтана Тел.: +359 96 300 560 E-mail: oic.montana@eufunds.bg Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.