wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На работна среща с медиите ОИЦ - Монтана представи първите резултати от проведено проучване относно степента на достъпност и разбираемост на поднесената в публичното пространство информация за оперативните програми. В специално разработената за целта анкетна карта са включени и въпроси за удовлетвореността от работата и ефективността на услугите, предоставяни от ОИЦ. Изследването е проведено в периода януари - юни 2013 г. сред потребителите на услугите на центъра и е на база 140 обработени анкетни карти. 40% от анкетираните са участвали/участват в изпълнението на проекти. Именно те са посочили основни трудности в работата си с проекти. Те могат да се разделят на две нива - при кандидатстване и при изпълнение. Изискването за предоставяне на голям обем от документи е проблем посочен и на двата етапа. Сложни и трудно разбираеми процедури, чести смени на образци на документи за кандидатстване - това са само част от проблемите на етап кандидатстване. Част от трудностите на етап изпълнение са липса на кадри в областта на проектния мениджмънт и европейското финансиране, проблеми с процедурите за избор на външни изпълнители, некачествено изпълнение на възложените дейности по проекта от външен изпълнител, дълъг период на верифициране и възстановяване на разходите от управляващите органи. Голяма част от анкетираните смятат, че диалогът между бенефициентите и управляващите органи на оперативните програми трябва да е по-практичен и по-директен. Близо 50% от анкетираните са посочили, че познават и използват услугите на центъра, 80% от тях са посочили, че са удовлетворени от събитията, организирани от ОИЦ - Монтана. 44% от анкетираните посочват, че лесно се ориентират в електронната страница на Единния информационен портал (www.eufunds.bg), 37% сравнително лесно, 4% изобщо не успяват да открият това, което търсят, а 15% не използват eufunds.bg. Езикът, на който се поднася информацията за оперативните програми, е достъпен и разбираем за 51%, за 42% това отчасти е така, 4% срещат трудности, а 3% не търсят такава информация. 54% са посочили, че са запознати с проекти, финансиране по оперативните програми и изпълнявани на територията на областта, 36% отчасти познават такива проекти, 10% не са запознати с такива проекти. Подобни са данните и за познаването на проекти от страната - 44% са запознати, 45% отчасти, а 11% не са. ОИЦ - Монтана участва и в анкетирането на бенефициенти в рамките на националната кампания „Научени уроци". Инициативата, която се провежда под егидата на заместник-министър председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова, цели да открие проблемите и трудностите, които срещат бенефициентите от кандидатстването до финалното отчитане. В кампанията от област Монтана са поканени да се включат 63 бенефициента. До този момент в центъра са получени 11 анкетни карти. През втората половина на месец септември ще бъдат проведени кръгли маси за обсъждане на конкретни трудности, посочени от самите бенефициенти. Резултатите ще бъдат обобщени от Централния информационен и координационен офис (ЦИКО) и представени пред управляващите органи. ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.   За допълнителни въпроси: Областен информационен център - Монтана Тел.: +359 96 300 560 E-mail: oic.montana@eufunds.bg Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.