wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В рамките на първия за 2013 г. цикъл от срещи „Европейски инвестиции в твоя регион - актуални схеми и добри практики" са проведени 13 информационни срещи - по една във всяка община и три в областния град. Интересът към тях е двойно по-голям в сравнение със същия период през 2012 г. В срещите са се включили близо 400 участника, пред които са представени схеми предимно по оперативни програми „Административен капацитет", „Развитие на човешките ресурси" и „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". За периода януари - юни 2013 г. в офиса на ОИЦ - Монтана са влезли 220 души. Най-голям е броят на въпросите по проект „Енергийно обновяване на българските домове". До този момент за гр. Монтана има подадени три заявления за интерес и подкрепа, а за гр. Лом едно. Друга голяма част от въпросите са свързани с „Насърчаване стартирането на самостоятелна стопанска дейност" (ОПРЧР); „Енергийна ефективност и зелена икономика" (ОПРКБИ); „Внедряване на иновации в предприятията" (ОПРКБИ); „Технологична модернизация" (ОПРКБИ); „Ново работно място" (ОПРЧР); „По-близо до работа" (ОПРЧР); „Отново на работа" (ОПРЧР). Общият брой на зададените въпроси, на които са дадени и отговори, е 433. Извън оперативните програми интересът е насочен основно към възможностите, които дава програмата за развитие селските райони. През втората половина на 2013 г. са планирани срещи за популяризиране на новия програмен период и новите оперативни програми, както и редица инициативи на мрежата от областни информационни центрове. ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителни въпроси:  Областен информационен център - Монтана   Тел.: +359 96 300 560  E-mail: oic.montana@eufunds.bg Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.