wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С информационен щанд в ОУ „Н. Вапцаров" - гр. Берковица започна националната кампания „Първите седем години на България в Европейския съюз" в област Монтана. Ученици, родители и учители дадоха своята оценка за приноса на европейските фондове в България. Те имаха възможност и да научат за проектите, които се изпълняват в техния град по оперативните програми. Посетителите на щанда добавиха, че през новия програмен период трябва по-голяма част от средствата да бъдат насочени към малките населени места. Учениците признаха, че сред любимите им занимания са извънкласните кръжоци, които се осъществянат по проект „Успех" („Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти") по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Учениците имаха възможност да оцветяват знамената на всички държави-членки на и да получат награди, голяма част от тях знаеха, че от юли 2013 г. в Европейския съюз членуват 28 държави. 45 ученика от ОУ „Никола Вапцаров" оцениха положително средствата от Европейския съюз, с които е извършено обновяване и модернизиране на физкултурния им салон и спортната площадка в училището, както и за допълнителните извънкласни занимания.  Кампанията „Първите седем години на България в Европейския съюз" се реализира от мрежата от информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика, под егидата на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова. ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.   За допълнителни въпроси: Областен информационен център - Монтана   Тел.: +359 96 300 560 E-mail: oic.montana@eufunds.bg Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.