wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Чрез „изнесени офиси" през месец септември в градовете Монтана, Лом и Берковица екипът на Областен информационен център - Монтана потърси впечатленията и мненията на гражданите за европейските проекти на местно ниво, финансирани по оперативните програми. Освен споделени трудности, голяма част даваха и конкретни предложения за подобряване на процеса по разработване, управление и изпълнение на проекти. Най-много въпроси имаше за бъдещите оперативни програми, както и за механизма за кандидатстване през периода 2014 - 2020 г. Общо 321 гражданина се включиха в националната инициатива „Първите 7 години на България в Европейския съюз", 236 от тях поставиха положителна оценка на приноса на ЕС за техния град. Най-познатите програми сред гражданите от Монтана, Лом и Берковица са „Развитие на човешките ресурси", Програма за развитие на селските райони, „Административен капацитет", „Околна среда" и „Регионално развитие".  Най-активни се оказаха жителите на Монтана - 123-ма се включиха в информационните щандове на пл. „Жеравица" и в парк „Монтанезиум". 101 от тях смятат, че средствата от европейските фондове са подобрили града, в който живеят. Най-много въпроси имаха гражданите на гр. Берковица - основно за стартиране на собствен бизнес, финансиране на проекти за закупуване на техника, обучения за безработни, платени стажове за младежи, наемане на стажанти от бизнеса. В оценката на приноса на Европейския съюз за България от Берковица се включиха 77 души - 43-ма от тях дадоха положителна оценка. 21 от гражданите на гр. Лом, включили се в инициативата, дадоха положителна оценка на приноса на средствата от ЕС.  Информационните щандове в област Монтана са част от националната инициатива „Първите 7 години на България в Европейския съюз", която е под егидата на заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова и се реализира от мрежата от 28 информационни центъра. ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.   За допълнителни въпроси: Областен информационен център - Монтана Тел.: +359 96 300 560 E-mail: oic.montana@eufunds.bg Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.