wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Общо 22 предложения за промени в изискванията и условията за отпускане на средства за програмния период 2014 - 2020 г. направиха бенефициенти от Монтана, Лом и Берковица. Това стана в рамките на кръглите маси в трите града, част от националната кампания „Научени уроци". Сред основните искания са до 80% авансово плащане за спечелен проект за безвъзмездна финансова помощ, създаване на Гаранционен фонд за неправителствения сектор, унифицирано тръжно досие за строителство, доставка и услуги, намаляване на срока за оценка на проектните предложения, изискванията и формулярите да не се променят след като процедурата веднъж е обявена за кандидатстване. Според участниците положително влияние върху кандидатстването и изпълнение на проекти би имало специализирано звено на регионално ниво за оказване на помощ и подкрепа при залагането на дейности за финансиране, както и при тяхното изпълнение. Наученото през настоящия програмен период трябва да бъде споделено - база от данни с успешни проекти, както и вече изготвени анализи и проучвания по приключили проекти да могат да се използват при подготовката на нови. Всички предложения ще бъдат изпратени до Управляващите органи и разгледани на национална кръгла маса. В нея ще се включи и представителят от област Монтана - Георгия Димитрова, избрана след жребий пред журналисти между посочените от всяка една кръгла маса. Кръглите маси в Монтана, Лом и Берковица са част от националната капмпания „Научени уроци", която е под егидата на заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова. ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.    За допълнителни въпроси: Областен информационен център - Монтана Тел.: +359 96 300 560 E-mail: oic.montana@eufunds.bg Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.