wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 15 октомври 2013 г. Областен информационен център - Монтана (ОИЦ - Монтана) проведе информационна и обучителна среща с ученици от ГПЧE „Петър Богдан", гр. Монтана. Младежите бяха запознати с успешни проекти от областта и новия програмен период 2014 - 2020 г., с фокус върху образованието и обучението. Експертите на ОИЦ - Монтана представиха дейността на центъра и основните приоритети и финансови инструменти на политиката на сближаване на Европейския съюз в България. Учениците научиха и за проекти от Община Монтана в областта на инфрастуркутарата, градското развитие и културата. Техния преподавател по немски език Анелия Христова подчерта, че самите те участват в много проекти като „Успех", „С грижа за всеки ученик", „Together", „Спри насилието", „Участвам и променям", „Жълт минзухар". Чрез тях придобиват знания и умения, научават се да бъдат отговорни, стават по-активни и мотивирани. През програмния период 2014 - 2020 г. младежите, които в момента са 11 - 12 клас, ще могат още по-активно да използват новите оперативни програми, най-вече „Развитие на човешките ресурси", „Иновации и конкурентоспособност" и „Наука и образование за интелигентен растеж".  Самите ученици споделиха, че срещата е била много полезна за тях и им е дала идеи за това как могат да се включат в регионалните конкурси на ОИЦ - Монтана и Европа директно - Враца. Експертите от центъра представиха в детайли изискванията и условията. Фотоконкурсът на ОИЦ - Монтана на тема „Как Европейският съюз промени моя регион" е за ученици от 8 - 12 клас. Целта му е да засили интереса на учениците към проекти от област Монтана, които са финансирани по 7-те оперативни програми. Всеки изпратил снимка има шанс да спечели велосипед, фотоапарат, таблет и други поощрителни награди. Конкурсът за есе на Европа директно - Враца „Бъдещето на Европа е в моя глас" е за младежи родени през 1996 г., които през 2014 г. ще навършат 18 г. и ще могат да гласуват за първи път на изборите за Европейски парламент. ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.    За допълнителни въпроси: Областен информационен център - Монтана Тел.: +359 96 300 560 E-mail: oic.montana@eufunds.bg Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.