wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Още от 2001 г. в Община Лом има доброволно приемно семейство, а през 2008 г. е утвърдено и първото професионално такова. От тогава до сега броят на семействата решили да се грижат за деца, лишени от родитеслки грижи е нараснал на 53 за общините Лом и Вълчедръм, а за цялата област Монтана броят им е 129. Това стана ясно по време на информационна среща-дискусия, посветена на приемната грижа, децата с увреждания и процеса на деинституционализация. Тя се проведе на 20 ноември 2013 г. в гр. Лом в партньорство с Областен информационен център - Монтана и Регионалния екип по деинституционализация на проект „Подкрепа". Срещата беше открита от Александрина Здравкова, управител на ОИЦ - Монтана, която представи планираните приоритети и цели в областта на социалните услуги за програмния период 2014-2020 г.  В рамките на дискусията приемни родители и социални работници имаха възможност да обсъдят основни проблеми и трудности при приемането на децата в семейна среда и тяхното социализиране в обществото - трудности с образованието, здравето, възпитанието и необходимостта от специални грижи за някои от децата. Стефка Александрова, директор на Регионална диреция „Социално подпомагане" - Монтана, сподели, че на местно ниво има изградено силно междуинституционално сътрудничество. Ключова услуга е именно приемната грижа, деинституционализацията е един интегриран процес, в който участваме всички, подчерта Боряна Климентова, ръководител на проект „Подкрепа", който подпомага цялостния процес и координира националните проекти свързани с деинституционализацията. Милен Гечовски, заместник областен управител на Област Монтана, сподели, че от ключово значение са именно подкрепата и партньорството между всички, на всички нива. Социалните услуги са един от приоритетите на Община Лом, а през 2014 г. планираме да изградим и Център за обществена подкрепа, това сподели с участниците Камелия Арсенова, зам.-кмет на Община Лом. От края на 2012 г. община Лом е част от проект „И аз имам семейство", който се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с още 82 общини по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Елка Дойчинова, администратор на проекта от община Лом, представи работата на местния екип по приемна грижа и сподели, че вече има 8 утвърдени  професионални приемни семейства, като в 5 от тях има настанени 5 деца. ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителни въпроси: Областен информационен център - Монтана   Тел.: +359 96 300 560, Е-mail: oic.montana@eufunds.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.