wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В периода октомври - декември 2013 г. Областен информационен център - Монтана (ОИЦ) проведе втори цикъл от срещи за 2013 г. в общините от областта на тема „Възможности 2014 - 2020 г.: преглед на европейските и националните документи". Екипът на центъра се срещна с представители на администрации, фирми, неправителствени организации и граждани и представи европейските регламенти и националните документи, които ще определят начините и механизмите за кандидатстване и изпълнение на проекти за следващите 7 години. Участниците бяха запознати и с основните цели, приоритети и инициативи на стратегия на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж - „Европа 2020". Представени бяха два нови механизма, които ще се прилагат в страната през новия програмен период: Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и Водено от общностите месно развитие (ВОМР). Двата подхода трябва да улеснят развитието на по-слабо развитите територии, с подкрепата и на местните общности - това са съответно Северозападния район за планиране и област Смолян. Представени бяха и основните цели, приоритети, дейности и бенефициенти по бъдещите 7 оперативни програми за програмния период 2014 - 2020 г., по които се очаква страната ни да получи 7 млрд. евро. Те ще инвестират в областите транспорт и транспортна инфраструктура, околна среда, развитие на регионите, развитие на човешките ресурси, наука и образование, иновации и конкурентоспсобоност за фирмите, изграждане на административен капацитет и добро управление. Участниците във втория цикъл от срещи подчертаха, че средствата от европейските фондове ще имат по-голям успех, ако конкурентният принцип бъде заменен с оценка на реалните потребности и нужди на бенефициента от изпълнението на проекта и дългосрочните ползи, които тази инвестиция може да има на регионално и национално ниво. ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителни въпроси: Областен информационен център - Монтана Тел.: +359 96 300 560 E-mail: oic.montana@eufunds.bg Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.