wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Гергана Георгиева, Марио Петров, Натали Иванова и Петя Цветанова от Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски" - гр. Монтана бяха управители и експерти в офиса на Областен информационен център - Монтана на 12 март, в рамките на инициативата „Мениджър за един ден" на „Джуниър Ачийвмънт" България. Те се запознаха с работата на центъра и участваха в процеса по организиране на едно събитие, подготвиха прессъобщение за медиите, участваха в обсъждането на каталога с добри практики от нашата област, които ОИЦ - Монтана подготвя, организираха участията на експертите в семинари и дискусии до края на седмицата, запознаха се с официалните информационни източници за европейското финансиране в страната - Единният информационен портал за Структурните фондове на ЕС и Информационната системата за управление и наблюдение на средствата от ЕС. Работният ден на учениците завърши с връчване на сертификати и с обещание за бъдещо общо сътрудничество. Инициативата „Мениджър за един ден" 2014 г. се организира от „Джуниър ачийвмънт" България, а мрежата от областни информационни центрове се включва за първи път. ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.   За допълнителни въпроси: Областен информационен център - Монтана Тел.: +359 96 300 560 E-mail: oic.montana@eufunds.bg Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.