wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В периода февруари - март 2014 г. Областен информационен център - Монтана (ОИЦ) проведе първи цикъл от срещи за 2014 г. в общините от областта. В рамките на срещите бяха представени последните варианти на Споразумението за партньорство, националните нормативни документи за 2014 - 2020 г. и заложените приоритети и цели в Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж". Директори на детски градини и училища от Лом, Върщец и Берковица имаха възможност да научат повече за възможностите за разработване на проекти, свързани с ученето през целия живот, извънкласни и извънучилищни занимания, подобряване на ключовите компетентности. В същото време педагозите бяха запознати и с успешно изпълнени проекти в областта на образованието, финансирани от европейските фонодове и изпълнявани на територията на област Монтана. Със Споразумението за партньорство и работните варианти на нормативните документи бяха запознати представители на общинските администрации, читалищата, неправителствените организации и широката общественост от Брусарци, Бойчиновци, Якимово, Вълчедръм, Чипровци, Медковец и Георги Дамяново. Общото между всички участници от събитията е споделената необходимост за получаване на експертни съвети и провеждане на практични обучения за разработване, управление и изпълнение на проектите. При представянето на индикативните приоритети за финансиране за периода 2014 - 2020 г. всички участници споделиха, че има много подобрени и разширени възможности за разработване и изпълнение на проекти, за които може да се постигне успешна устойчивост. ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителни въпроси: Областен информационен център - Монтана Тел.: +359 96 300 560 E-mail: oic.montana@eufunds.bg Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.