wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

През месец юни 2014 г. Областен информационен център - Монтана ще организира и проведе втори цикъл от срещи за 2014 г. за представяне на разработената стратегия за развитие на Северозападния район за планиране в периода 2014 - 2020 г., чрез подхода интегрирани териториални инвестиции. В допълнение участниците в срещите ще имат възможност да се запознаят с подробна информация за разработените проекти от общините по оперативните програми. Информационните срещи в Община Монтана ще са три - на 28 май обучителна среща с екипите на общинските проекти по процедура „Да не изоставяме нито едно дете": Компонент 2 от областите Монтана, Видин, Враца и Плевен. Тя се провежда в сътрудничество с Държавната агенция за закрила на детето. Две през юни - за представяне на новия програмен период с общинските съветници от Община Монтана и с посетителите на ОИЦ - Монтана, които са задавали въпроси към екипа в периода 2012 - 2014 г. В регионалния конкурс за есе „Как ни промени Европейският съюз?", който ОИЦ - Монтана организира през месец април, се включиха 8 ученика от област Монтана, от които един от община Медковец, един от община Бойчиновци и шест от община Монтана. В националния конкурс за разработване на младежки проект от областта се включиха 3-ма участника. Техните предложения са за подновяване на дворното пространство на детска градина, изграждане на площадки на открито в училищните дворове на учебните заведения в гр. Монтана и за спортно-развлекателен комплекс в централната градска част на града. И трите са по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 - 2020 г. ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителни въпроси: Областен информационен център - Монтана Тел.: +359 96 300 560 E-mail: oic.montana@eufunds.bg Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.