wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 28 май 2014 г. в гр. Монтана общинските екипи от областите Монтана, Враца, Видин и Плевен, които управляват проекти по процедура „Да не изоставяме нито едно дете" - Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г., се запознаха с натрупания опит от фондация „Сийдър" при управлението на социалната услуга „център за настаняване от семеен тип" (ЦНСТ). Срещата откри заместник областният управител на Монтана - Милен Гечовски, който подчерта, че много от предлаганите услуги в общността, свързани с процеса на деинституционализация, са успешно прилагани и работещи в нашата област. Същинската част от обучението беше свързана с представянето на опита на фондация „Сийдър", натрупан в процеса на закриването на дома в с. Горна Козница, както и при изграждането на ЦНСТ „Сияние" в гр. Кюстендил, където в последствие са настанени изведените деца. Изпълнителният директор на фондацията, Линдзи Солтсгивър, подчерта в началото, че наученото от нея и екипа й не е резултат от американски или друг чужд опит, а от реални ситуации и трудности, с които са се сблъсквали в резултат на 10-годишната работа с деца, живели в институции у нас. За да бъде успешен процесът на деинституционализация е необходимо да разберем по-добре какви са потребностите на всяко едно дете. „Затова две години преди окончателното извеждане на децата от Горна Козница ние обучавахме персонала как да работи при новите условия, а също и децата как да се държат в новото семейство", допълни Солтсгивър. Най-голяма част от обучението беше отделена на решаване на реален „клиничен казус", в рамките на който бяха разгледани отделни елементи от поведението на децата и ситуациите, които се налага да управляват екипите в тези центрове - от развитие на човешките ресурси през организиране на храненето и ежедневието на децата до развитието на потенциала им и откриването им за света. Не беше пропусната и необходимостта от нормативни промени, с цел по-гъвкаво управление на услугата. Обучението се организира от Областен информационен център - Монтана, в сътрудничество с Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.   За допълнителни въпроси: Областен информационен център - Монтана Тел.: +359 96 300 560 E-mail: oic.montana@eufunds.bg Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.