wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Александър Стоилов, ученик от 11 клас на ФСГ „Васил Левски", беше класиран на първо място в регионалния кръг на националния конкурс за разработване на младежки проект под надслов „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти". Със своето проектно предложение той предлага да се озелени и подобри физическата среда на централния парк в Монтана, както и да се изградят спортни площадки за волейбол, футбол, баскетбол, фитнес, тенис на маса, джаги и др. Необходимите средства за това са 73 730 лв. Неговата проектна идея получи 90 точки. Неговият проект ще се състезава за първото място на национално ниво заедно с победителите от останалите 26 областни центъра. Марио Петров, също ученик от 11 клас на ФСГ „Васил Левски", беше класиран на второ място със 68 точки. Неговото предложения засяга всички училищни дворове на територията на гр. Монтана. Според него учениците могат да излязат от компютърните кабинети и да прекарат своето свободно време в училищните дворове, ако те се превърнат в модерни пространства за спорт и отдих. Това може да стане чрез изграждане на площадки за фитнес на открито и приветлива среда. Стойността на тази идея е оценена от Марио на 147 040 лв. Близка до идеята на Марио е и тази на класирания на трето място студент от СУ Александър Петков. Със своя проект той иска да подобри дворното пространство на детска градина в гр. Монтана като изгради модерни и безопасни места за игра. Проектът му е с бюджет от 141 500 лв. и е оценен от комисията със 62 точки. Резюмета на всичките 27 победителя от регионалния етап ще бъдат публикувани на Единния информационен портал за Структурните фондове - www.eufunds.bg. В конкурса право на участие имаха ученици, студенти и безработни младежи на възраст от 17 до 21 години. Те трябваше да подготвят проектно предложение по една от 7-те оперативни програми за периода 2014 - 2020 г., което да води до подобряване на качеството на живот на населеното място, за което се отнася, и да е съобразено с целите и инвестиционните приоритети на избраната финансираща програма. Резултатите от националния етап ще бъдат ясни на 30 юни 2014 г., когато е и официалното награждаване. ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.   За допълнителни въпроси: Областен информационен център - Монтана Тел.: +359 96 300 560 E-mail: oic.montana@eufunds.bg Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.