wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В рамките на втория цикъл от срещи за 2014 г. Областен информационен център - Монтана запозна общините, фирмите и обществеността с основните акценти от стратегията за развитие на Северозападна България за периода 2014 - 2020 г. Тя ще бъде реализирана чрез използването на подхода интегрирани териториални инвестиции, който е нов за страната ни и се предлага за първи път от Европейската комисия. Целенасочената финансова подкрепа за дадена територия, за намаляване на икономическите и социалните й различия спрямо останалите, е основната характеристика на подхода. Големият плюс на стратегията е, че дава възможност един проект едновременно да се финансира от повече от една програма и от няколко фонда, като важат приоритетите и условията в самите програми за периода 2014 - 2020 г.: „Регионално развитие" (ОПРР); „Иновации и конкурентноспособност" (ОПИК); „Наука и образование за интелигентен растеж" (ОПНОИР); „Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР); Програма за развитие на селските райони (ПРСР) и Програма за морско дело и рибарство (ПМДР). Т.е. по определени процедури по оперативните програми ще могат да кандидатстват публични и частни субекти само от Северозападния район или да кандидатстват наравно с кандидати от цялата страна, но при възможността за получаване на допълнителни точки, с цел изпълнение на заложените в стратегията задачи. В нея вече има предварително идентифицирани проекти за финансиране, а в последствие ще станат ясни и още нови конкретни кандидати. Според документа секторите, които ще доведат до бърз и устойчив за региона растеж са повишаване на конкурентоспособността и технологичното развитие на предприятията; развитие на предприемачеството и промишлеността; агробизнес; туризъм чрез опазване и развитие на културно-историческото наследство; инвестиции в социалната и здравна сфери. Стратегията предизвика силни емоции във всяко населено място и беше отчетена нейната изключителна важност за региона. Въпреки това обаче бяха посочени и много трудности, които биха могли да се появят при нейното изпълнение най-вече, защото не разполага с отделен и предварително ясен бюджет и орган, който да обявява процедури за кандидатстване само по стратегията. Връзката между стратегията и самите оперативни програми не е много добре конструирана и има опасност изпълнението на тези сектори да се изпълнява само от по-големите населени места. ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.   За допълнителни въпроси: Областен информационен център - Монтана Тел.: +359 96 300 560 E-mail: oic.montana@eufunds.bg Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.