wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

137 събития са организирани и проведени от екипа на Областен информационен център - Монтана от февруари 2012 г. до юли 2014 г. В тях са се включили близо 2 000 души от областта. Над 1 300 запитвания в рамките на две години и половина е обработил ОИЦ - Монтана. Въпросите са отправени от администрации, фирми, неправителствени организации и граждани на място в офиса на центъра или по време на проведените срещи в общините. Най-голям интерес е проявен към възможностите за стартиране на собствен бизнес, за саниране на жилищни сгради по проект „Енергийно обновяване на българските домове", за закупуване на техника и оборудване. Подчертан интерес от страна на фирми и граждани се забелязва към оперативни програма „Регионално развитие", „Конкурентоспособност" и „Развитие на човешките ресурси", не малко са въпросите и в областта на селското стопанство. От началото на 2012 г. до края на юни 2014 г. са организирани 99 събития по проекта - информационни срещи във всяка една от общините в областта, пресконференции и работни срещи с медиите, два регионални конкурса, официално освещаване и откриване на офиса. В допълнение са проведени още 38 събития, общи конкурси и инициативи на мрежата от 28 информационни центъра за Кохезионната политика. Съвместни срещи и участия в партньорство с Европа директно - Враца, Областна администрация - Монтана, МИГ „Берковица - Годеч". В рамките на проекта са заснети три филма за информационните услуги на центъра, за успешните проекти на бизнеса и общините от област Монтана. Разработен е каталог с обща информация за общинските проекти по оперативните програми и 12 брошури, засягащи темати оперативни програми, нов програмен период 2014 - 2020 г., термини, свързани с европейското финансиране и др. Всички създадени информационни материали могат да бъдат разгледани и използвани на място в офиса на ОИЦ - Монтана. ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.   За допълнителни въпроси: Областен информационен център - Монтана Тел.: +359 96 300 560 E-mail: oic.montana@eufunds.bg Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.