wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ - Монтана представя фотоизложбата „Стъпки по пътя към програмен период 2014 - 2020" във всичките 11 общини на област Монтана. Тя ще бъде отворена за посетители в периода 19 - 28 ноември 2014 г. в сградите на местните администрации (с изключение на Монтана - Общински младежки дом, и Вършец - Общински музей), а входът е свободен. Фотоизложбата включва снимки на 16 успешно изпълнени проекта на общини, държавни институции, фирми и училища от област Монтана, финансирани от оперативните програми чрез европейските фондове. Изложбата е част от национална кампания за популяризиране на резултатите от първия програмен период за България в Европейския съюз 2007 - 2013 г., както и за представяне на новите възможности за периода 2014 - 2020 г. Кампанията се организира от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС и Министерския съвет. Официалното откриване за област Монтана ще е на 24 ноември (понеделник) 2014 г. от 11:00 часа на партерния етаж на Общински младежки дом - Монтана. Във всички общини, веднага след представянето на изложбата, ще бъде открит и мобилен щанд на ОИЦ - Монтана за посетители. Те ще могат да отговарят на въпроси, свързани с изложбата, и да получат награда за правилен отговор. Експертите на центъра ще представят приоритетите на новия програмен период и ще отговарят на въпроси, свързани с оперативните програми за 2014 - 2020 г. ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителни въпроси: Областен информационен център - Монтана Тел.: +359 96 300 560 E-mail: oic.montana@eufunds.bg Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.