wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център - Монтана (ОИЦ-Монтана) отчете постигнатото и представи плановете си до средата на 2015 г. пред регионални и национални медии на последната за годината пресконференция. 47 са събитията за 2014 г. с над 900 участника. Част от тях са в рамките на последните национални кампании на мрежата от 28 информационни центъра - „Да спортуваме ЗАЕДНО" и „Стъпки по пътя към програмен период 2014 - 2020", посетени от над 430 души от област Монтана. Индивидуалните въпроси на администрации, фирми и граждани през годината са над 1300. Най-често експертите в центъра са питани за възможностите с европейски средства да се стартира семеен бизнес, санира апартамент или еднофамилна къща, създаде къщи за гости, създаде стоматологичен кабинет, участва в курсове за повишаване на професионалната квалификация и др. По време на пресконференцията бяха представени обобщени данни за проектите на бизнеса от област Монтана за период 2007 - 2013 г. Чрез ОП „Развитие конкурентоспособността на българската икономика" са разработени 23 проекта за над 18 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ. Най-много са за технологична модернизация - 13, следвани от международно признати стандарти за качество - 4, иновации - 3, и по един за енергийна ефективност, създаване на бизнес инкубатор и клъстер. Чрез ОП „Развитие на човешките ресурси" местните фирми са разработили 71 проекта за близо 5 млн. лева за стартиране на бизнес - 27, обучение на персонала - 21, безопасен труд - 10, обучение и заетост за младежи - 4, обучение и заетост за безработни - 7 и транспорт до работа - 2. През следващата година основна част от работата на ОИЦ - Монтана ще е популяризирането на програмен период 2014 - 2020 г. и представянето на индикативните планове на програмите за 2015 г. ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.   За допълнителни въпроси: Областен информационен център - Монтана Тел.: +359 96 300 560 E-mail: oic.montana@eufunds.bg Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.