wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център - Монтана даде старт на националната кампания за популяризиране на оперативните програми за периода 2014 - 2020 г. - „Да създадем заедно България 2020 г." за област Монтана. Инициативата ще се реализира на два етапа - мащабно проучване сред гражданите и представяне на това как конкретните идеи могат да станат успешни проекти. Първият етап започва от утре, 17 март, в гр. Лом и ще продължи до 5 април 2015 г. Във всички общини ще проведем срещи - дискусии и изнесени приемни. Чрез разработената специално за кампанията анкетна карта искаме да чуем гражданите и да научим от тях какво е необходимо да се възстанови, изгради, поднови с европейски средства в тяхното населено място, уточни Александрина Здравкова, управител на ОИЦ - Монтана. Резултатите от анкетите ще бъдат обобщени в брошура. За целите на кампанията екипът на ОИЦ - Монтана разработи електронен вариант на анкетата, който може да се попълва чрез следния линк: https:////docs.google.com/forms/d/1Vcbpe44FReDrDfTdoso2fhWeEo_BJePean-Avc_Fus0/viewform?usp=send_form   По време на втория етап ще бъдат организирани информационни срещи с местните администрации, неправителствените организации и бизнеса, на които ще се представят конкретни проекти на базата на най-честите получени предложения. Кампанията в Монтана приключва с концерт и изнесена приемна за новите оперативни програми на централния площад в гр. Монтана на 8 май от 17.00 часа, в навечерието на Деня на Европа. ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.   За допълнителни въпроси: Областен информационен център - Монтана  Тел.: +359 96 300 560 E-mail: oic@montana.bg   Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.