wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Два са комуникационните приоритета в работата на Областен информационен център - Монтана за 2015 г. Популяризиране на оперативните програми за периода 2014 - 2020 г. сред широката общественост и представяне на предстоящите процедури, които трябва да се отворят за кандидатстване през 2015 г. Работата на центъра ще стартира с подготовка, организиране и провеждане на мащабна национална кампания за представяне на областите и секторите, които ще се финансират в периода до 2020 г. и за проучване на мнението на гражданите за какво трябва да се използват европейските средства. Очаква се кампанията да стартира през месец март 2015 г. По време на традиционния цикъл от срещи по общините всички заинтересовани целеви групи ще бъдат запознати с индикативните годишни планове на оперативните програми. Очаква се събитията да стартират през месец април 2015 г. ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.   За допълнителни въпроси: Областен информационен център - Монтана  Тел.: +359 96 300 560 E-mail: oic@montana.bg  Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.