wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 25 март (сряда) 2015 г. ученици от Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски" - гр. Монтана и ПГСАГ „Проф. арх. Стефан Стефанов" - гр. Монтана, влязоха в ролята на управители на ОИЦ - Монтана в рамките на инициативата „Мениджър за един ден" на Джуниър Ачийвмънт - България. Янек Янакиев и Ивет Трайкова от ФСГ „Васил Левски", както и Юлияна Петрова от ПГСАГ „Проф. арх. Стефан Стефанов" се запознаха с работата на центъра и научиха как се организира събитие, как се работи с медии и се изготвя информация за тях, как се подготвят презентации за запознаване на широката аудитория със сложната материя - европейско финансиране. Учениците се запознаха и с националната кампания „Да създадем Заедно България 2020", с която мрежата от 28 информационни центъра проучва мнението на гражданите за проектите, които е най-добре да се подготвят и изпълняват с европейски средства. Самите ученици също се включиха в кампанията с предложения. В рамките на своя работен ден младите „мениджъри" трябваше да се справят и с практическа задача - разработване на план за възможностите и начините за предоставяне на информация за европейските фондове, оперативните програми и възможностите за кандидатстване и разработване на проекти, така че тя най-лесно и достъпно да стигне до гражданите и потенциалните бенефициенти (фирми, институции, неправителствени организации и др.). ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.   За допълнителни въпроси: Областен информационен център - Монтана  Тел.: +359 96 300 560 E-mail: oic@montana.bg  Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.