wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Близо 200 анкетни карти са получени в Областен информационен център - Монтана в рамките на националната кампания „Да създадем Заедно България 2020". Те включват 270 конкретни предложения, обхващащи 24 области, които, според анкетираните, трябва да получат средства от европейските фондове. В последната седмица на инициативата от 30 март до 5 април 2015 г. експертите на ОИЦ - Монтана събраха мненията на граждани и представители на общинска администрация, читалища, учебни заведения и неправителствени организации от общините Георги Дамяново, Медковец и Якимово, относно проектите, които биха искали да се реализират със средства от европейските фондове. За тези три населени места приоритетна е инфраструктурата, свързана с ремонт на улици, пътища и мостове, както и осигуряването на трайна заетост. Мненията на гражданите ще бъдат обобщени в брошура. По време на втория цикъл от информационни срещи експертите от ОИЦ - Монтана ще представят конкретни процедури по оперативните програми, чрез които събраните предложения могат да станат реални проекти. Кампанията в Монтана приключва с концерт и изнесена приемна за новите оперативни програми на пл. „Жеравица" - гр. Монтана, на 8 май от 17.00 часа, в навечерието на Деня на Европа. ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.   За допълнителни въпроси: Областен информационен център - Монтана  Тел.: +359 96 300 560 E-mail: oic@montana.bg  Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.