wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 Областен информационен център - Монтана представи на 17 април 2015 г. пред фирми от областния град първата процедура за 2015 г. на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) - „Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия". Целта й е да се подобрят производствените процеси и да се засили експортния потенциал на микро, малките и средните предприятия, за което е предвиден бюджет от 293 374 500 лв. Всеки един проект може да бъде свързан със закупуване на машини, компютърно оборудване, софтуерни приложения за управление на производствения процес и др. Максималният процент на безвъзмездната финансова помощ за допустимите предприятия зависи от тяхната категория и региона, в който ще се изпълняват дейностите по проекта. Фирмите в Югозападния регион (т.е. областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София) ще получат по-нисък процент - до 35% за средни и до 45% за микро и малки предприятия. За останалите пет района на планиране, в които попада и Северозападния, финансирането е с по-висок процент - до 60% за средни и до 70% за микро и малки предприятия. Границата на минималния и на максималния размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект се определя само от категорията на предприятието - микро 100 000 - 500 000 лв., малки 200 000 - 750 000 лв. и средни 300 000 - 1 000 000 лв. Друга особеност е, че трите крайни срока за кандидатстване се отнасят за отделни групи от кодове на основна икономическа дейност. Първият срок е 1 май - 30 юни 2015 г. за предприятията от секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните производства. Вторият е 1 юли - 31 август 2015 г. за секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните, а 1 септември - 30 октомври 2015 г. за интензивните на знание услуги. Проектните предложения по процедурата ще се подават и оценяват електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020). Също чрез системата ще се осъществява и комуникацията между кандидата и оценителната комисия, както и между бенефициента и Управляващия орган. Малкото участващи фирми от Монтана в срещата споделиха, че оценката и изискванията са по-справедлива и са свързани много повече с търсенето на реална устойчивост след приключване на изпълнението на проекта. Въпреки това остава трудност за някои фирми да докажат изисквания оборот за три последователни години, както и да направят по-смели прогнози за печалби през следващите три години. ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.   За допълнителни въпроси: Областен информационен център - Монтана  Тел.: +359 96 300 560 E-mail: oic@montana.bg Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.