wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 В периода 16 - 30 април 2015 г. Областен информационен център - Монтана проведе 11 информационни срещи в общините от областта за представяне на процедурите по 7-те оперативни програми, които трябва да бъдат отворени за кандидатстване до края на 2015 г. В срещите са включиха близо 100 представители на местни администрации, читалища, образователни институции, неправителствени организации, фирми. Събитието в Монтана на 17 април 2015 г. беше насочено изцяло към процедурата за повишаване на производствения капацитет на микро, малките и средните предприятия по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК). Представени бяха и възможностите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР). По нея през 2015 г. бизнесът ще може да разработи проекти за квалификационни услуги и обучение на заети лица и за транснационално сътрудничество с цел постигане на партньорство и работа върху общи и значими проблеми, свързани със социалните иновации, специфичните умения и др. Фирмите ще могат да получат и 50% съфинансиране за направените от тях разходи за възнаграждения и съпътстващи осигурителни вноски при наемане на младежи до 29 год. и лица над 29 год. Очаква се да бъдат отворени и добре познатите схеми за „Добри и безопасни условия на труд", „На път" 2. В края на годината предстои старта и на операция „Социално предприемачество 2015", чиято цел е намаляване на бедността и риска от социално изключване на уязвими групи чрез подкрепа за заетост и професионална интеграция. Най-засилена беше дискусията във Вършец, където представители на училища и детски градини заявиха желание да разработват проекти по новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" (ОПНОИР). Те ще търсят експертите на ОИЦ-Монтана за по-подробна и пълна информация при отварянето на процедурата, насочена към образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и на децата и учениците, търсещи или получили международна закрила. Като за тези дейности кандидат може да бъде училище, детска градини, община, неправителствена организация. Местните администрации научиха, че чрез Оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ) през тази година ще могат да разработят проекти за въвеждане на комплексни административни услуги (т.е. администрациите по вътрешен ред да изискват и прехвърлят данни за лица, заявяващи необходимост от дадена административна услуга), на услуги по електронен път, както и за повишаване на административния капацитет на служителите чрез обучения. ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.   За допълнителни въпроси: Областен информационен център - Монтана  Тел.: +359 96 300 560 E-mail: oic@montana.bg  Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.