wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 На 4 юни (четвъртък) 2015 г. Областен информационен център - Монтана организира информационна среща - обучение за представяне на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020. По време на събитието експерти от общините, областна администрация и представители на работодателски организации имаха възможност да тестват системата и да се запознаят с нейните функции. Чрез нея ще се подават електронно проекти чрез уеб базиран формуляр, както и ще се извършва цялостна комуникация между бенефициента и Управляващия орган. Първата процедура, чрез която общините ще имат възможност да видят как работи системата, е „Независим живот" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". ИСУН 2020 ще поддържа модули за електронно кандидатстване и отчитане, както и публичен модул с информация за изпълнението на проектите. Обхватът й на този етап включва 7-те оперативни програми (Транспорт и транспортна инфраструктура, Околна среда, Региони в растеж, Развитие на човешките ресурси, Иновации и конкурентоспособност, Наука и образование за интелигентен растеж, Добро управление). Системата има създадени връзки с Търговския регистър, БУЛСТАТ и Централния регистър на Неправителствените организации към министерство на финансите, както и с НОИ и НАП. Реалните ползи от нея ще са свързани с намаляване на риска от забавяне, премахване на документооборота по кандидатстване, отчитане и приключване, което ще доведе и до спестяване на средства и време. ОИЦ - Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителни въпроси: Областен информационен център - Монтана  Тел.: +359 96 300 560 E-mail: oic@montana.bg  Фейсбук страница: http://www.facebook.com/OICMONTANA

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.