wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

pdfРегламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. консолидирана версия
относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности 
pdfРегламент (ЕС) № 832/2010 на Комисията от 17 септември 2010 г.
за изменение на Регламент (ЕО) № 1828/2006 за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.