wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

pdfCOMMISSION DECISION of 19.12.2013
on the setting out and approval of the guidelines for determining financial corrections to be made by the Commission to expenditure financed by the Union under shared management, for non-compliance with the rules on public procurement 
pdfРешение на Комисията от 04.04.2007 г.
Относно управлението и контрола на частта, отнасяща се до достиженията на правото от Шенген, от инструмента за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение за периода 2007-2009 г.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.