wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Национални стратегически документи

Национални стратегически документи

Национална стратегическа референтна рамка

Материали от девето заседание на КН на НСРР Материали от осмо заседание на КН на НСРР Вътрешни правила за работа на комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка утвърдени…

Продължава...

Национален стратегически план за развитие на селските райони

Национален стратегически план за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.  Анекси към Националния стратегически план за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

Продължава...

Национален стратегически план за рибарство и аквакултури

Национален стратегически план за рибарство и аквакултури 2007 - 2013 г. 

Продължава...

Национален план за развитие

Национален план за развитие 2007 - 2013 г. 

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.