wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

pdfКомуникационна стратегия на Националната стратегическа референтна рамка на Република България
 Одобрена на Второто заседание на Комитета за наблюдение на НСРР на 20 юни 2008 г.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.