wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 pdfАнализ на основните причини за налагане на финансови корекции на бенефициенти по проекти, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз

pdfЗМФ № 735 от 12.06.2007 г.
За определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от СКФ и Програма ФАР на ЕС
pdfЗМФ № 1366 от 25.10.2007 г.
За условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от СКФ и Програма ФАР на ЕС

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.