wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 
pdfПMС № 6 от 19.01.2007 г.
за създаване на Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България, Обн., ДВ, бр. 10 от 30.01.2007 г., в сила от 30.01.2007 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., бр. 31 от 23.04.2010 г., в сила от 23.04.2010 г., бр. 54 от 15.07.2011 г., изм. и доп., бр. 99 от 14.12.2012 г., изм., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 3.07.2013 г., бр. 65 от 23.07.2013 г., в сила от 23.07.2013 г., бр. 58 от 15.07.2014 г., бр. 76 от 12.09.2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. и доп., бр. 101 от 9.12.2014 г., в сила от 9.12.2014 г.
За създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС) (Загл. изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г.) (Обн., ДВ, бр. 13 от 11.02.2003 г., изм., бр. 49 от 27.05.2003 г., в сила от 27.05.2003 г., доп., бр. 95 от 26.10.2004 г., в сила от 26.10.2004 г., изм. и доп., бр. 60 от 25.07.2006 г., изм., бр. 93 от 17.11.2006 г., бр. 37 от 8.04.2008 г., изм. и доп., бр. 47 от 20.05.2008 г., в сила от 20.05.2008 г., бр. 57 от 24.06.2008 г., изм., бр. 79 от 9.09.2008 г., в сила от 9.09.2008 г., изм. и доп., бр. 39 от 26.05.2009 г., в сила от 26.05.2009 г., изм., бр. 71 от 4.09.2009 г., бр. 97 от 8.12.2009 г., в сила от 8.12.2009 г., бр. 101 от 18.12.2009 г., в сила от 18.12.2009 г., бр. 5 от 19.01.2010 г., изм. и доп., бр. 31 от 23.04.2010 г., в сила от 23.04.2010 г., бр. 90 от 16.11.2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм., бр. 7 от 21.01.2011 г., доп., бр. 54 от 15.07.2011 г., изм., бр. 60 от 7.08.2012 г., в сила от 7.08.2012 г., изм. и доп., бр. 71 от 18.09.2012 г., изм., бр. 65 от 23.07.2013 г., в сила от 23.07.2013 г., бр. 60 от 22.07.2014 г., в сила от 22.07.2014 г., бр. 76 от 12.09.2014 г., в сила от 12.09.2014 г., бр. 101 от 9.12.2014 г., в сила от 9.12.2014 г.)
pdfПМС № 29 от 07.02.2013 г.
За условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общини от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” за периода 2007 - 2013 г. и за тяхното възстановяване. (Обн., ДВ, бр. 16 от 19.02.2013 г., изм. и доп., бр. 102 от 12.12.2014 г.)
pdfПМС № 62 на МС от 21.03.2007 г.
За приемане на национални правила за допустимост на разходите по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007-2013 г. (Обн., ДВ, бр. 27 от 30.03.2007 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 30.07.2010 г., изм. и доп., бр. 21 от 15.03.2011 г., в сила от 15.03.2011 г., доп., бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 13.12.2011 г., изм., бр. 65 от 23.07.2013 г., в сила от 23.07.2013 г., бр. 76 от 12.09.2014 г., в сила от 12.09.2014 г., бр. 101 от 9.12.2014 г., в сила от 9.12.2014 г.)
pdfПМС № 70 на МС от 14.04.2010 г.
За координация при управлението на средствата от Европейския съюз  (Обн., ДВ, бр. 31 от 23.04.2010 г., в сила от 23.04.2010 г., доп., бр. 64 от 17.08.2010 г., в сила от 17.08.2010 г., изм., бр. 90 от 16.11.2010 г., в сила от 16.11.2010 г., бр. 95 от 3.12.2010 г., бр. 25 от 25.03.2011 г., изм. и доп., бр. 54 от 15.07.2011 г., изм., бр. 7 от 24.01.2012 г., доп., бр. 80 от 19.10.2012 г., в сила от 19.10.2012 г., изм., бр. 65 от 23.07.2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. и доп., бр. 10 от 4.02.2014 г., в сила от 4.02.2014 г., изм., бр. 34 от 15.04.2014 г., в сила от 15.04.2014 г., бр. 58 от 15.07.2014 г., бр. 76 от 12.09.2014 г., в сила от 18.08.2014 г., доп., бр. 94 от 14.11.2014 г., в сила от 14.11.2014 г., изм. и доп., бр. 101 от 9.12.2014 г., в сила от 9.12.2014 г.)
pdfПМС № 76 на МС от 4.04.2014 г.
За създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор "Транспорт" по Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа (Обн., ДВ, бр. 33 от 11.04.2014 г., в сила от 11.04.2014 г., изм., бр. 76 от 12.09.2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. и доп., бр. 101 от 9.12.2014 г., в сила от 9.12.2014 г.)
pdfПМС № 79 на МС от 10 04 2014 г.
За създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г. (Обн., ДВ, бр. 34 от 15.04.2014 г., в сила от 15.04.2014 г., изм., бр. 58 от 15.07.2014 г., бр. 76 от 12.09.2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. и доп., бр. 101 от 9.12.2014 г., в сила от 9.12.2014 г.)
pdfПМС № 84 от 17.04.2007 г.
За определяне на реда за управление и наблюдение на Инструмента за подобряване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение (Обн., ДВ, бр. 35 от 27.04.2007 г., в сила от 27.04.2007 г., изм. и доп., бр. 86 от 3.10.2008 г., изм., бр. 108 от 19.12.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., в сила от 5.06.2009 г., изм., бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 22.12.2009 г.)
pdfПМС № 85 на МС от 17.04.2007 г.
За координация по въпросите на Европейския съюз. (Обн., ДВ, бр. 35 от 27.04.2007 г., в сила от 27.04.2007 г., изм., бр. 53 от 10.06.2008 г., бр. 64 от 18.07.2008 г., в сила от 1.07.2008 г., изм. и доп., бр. 34 от 8.05.2009 г., в сила от 8.05.2009 г., изм., бр. 71 от 4.09.2009 г., бр. 78 от 2.10.2009 г., в сила от 2.10.2009 г., изм. и доп., бр. 83 от 20.10.2009 г., в сила от 2.10.2009 г., бр. 4 от 15.01.2010 г., изм., бр. 5 от 19.01.2010 г., бр. 19 от 9.03.2010 г., в сила от 1.03.2010 г., изм. и доп., бр. 65 от 20.08.2010 г., в сила от 20.08.2010 г., попр., бр. 66 от 24.08.2010 г., изм., бр. 2 от 7.01.2011 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2011 г., в сила от 15.01.2012 г., доп., бр. 68 от 4.09.2012 г., изм., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 3.07.2013 г., бр. 65 от 23.07.2013 г., в сила от 23.07.2013 г., бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г., изм. и доп., бр. 53 от 27.06.2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм., бр. 76 от 12.09.2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. и доп., бр. 94 от 14.11.2014 г., в сила от 14.11.2014 г., изм., бр. 101 от 9.12.2014 г., в сила от 9.12.2014 г., изм. и доп., бр. 6 от 23.01.2015 г., в сила от 23.01.2015 г.)
pdfПМС № 107 на МС от 10.05.2014 г.
За определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. (Обн., ДВ, бр. 42 от 20.05.2014 г., изм. и доп., бр. 76 от 12.09.2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм., бр. 101 от 9.12.2014 г., в сила от 9.12.2014 г.)
pdfПМС № 118 на МС от 20.05.2014 г.
За условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. (Обн., ДВ, бр. 44 от 27.05.2014 г., в сила от 27.05.2014 г., изм., бр. 76 от 12.09.2014 г., в сила от 12.09.2014 г., бр. 101 от 9.12.2014 г., в сила от 9.12.2014 г.)
pdfПМС № 119 на МС от 20.05.2014 г.
За приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014 – 2020 г. (Обн., ДВ, бр. 44 от 27.05.2014 г., в сила от 27.05.2014 г., доп., бр. 52 от 24.06.2014 г., в сила от 24.06.2014 г., изм., бр. 76 от 12.09.2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. и доп., бр. 101 от 9.12.2014 г., в сила от 9.12.2014 г.)
pdfПМС № 121 от 31.05.2007 г.
За определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Обн., ДВ, бр. 45 от 8.06.2007 г., в сила от 8.06.2007 г., изм. и доп., бр. 38 от 11.04.2008 г., бр. 61 от 8.07.2008 г., бр. 81 от 16.09.2008 г., изм., бр. 95 от 4.11.2008 г., доп., бр. 7 от 27.01.2009 г., изм. и доп., бр. 16 от 27.02.2009 г., в сила от 27.02.2009 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. и доп., бр. 31 от 23.04.2010 г., в сила от 23.04.2010 г., бр. 44 от 11.06.2010 г., изм., бр. 90 от 16.11.2010 г., в сила от 16.11.2010 г., бр. 95 от 3.12.2010 г., изм. и доп., бр. 34 от 29.04.2011 г., изм., бр. 54 от 15.07.2011 г., бр. 60 от 7.08.2012 г., в сила от 7.08.2012 г., бр. 27 от 15.03.2013 г., в сила от 1.04.2013 г., бр. 65 от 23.07.2013 г., в сила от 23.07.2013 г., бр. 10 от 4.02.2014 г., в сила от 4.02.2014 г., доп., бр. 42 от 20.05.2014 г., изм., бр. 58 от 15.07.2014 г., бр. 60 от 22.07.2014 г., в сила от 22.07.2014 г., бр. 76 от 12.09.2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. и доп., бр. 101 от 9.12.2014 г., в сила от 9.12.2014 г.
pdfПМС № 134 от 5.07.2010 г.
За приемане на Методология за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от Общата програма "Солидарност и управление на миграционните потоци" (Загл. изм. - ДВ, бр. 52 от 2014 г., в сила от 24.06.2014 г.) (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2010 г., в сила от 13.07.2010 г., доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., в сила от 11.01.2011 г., изм., бр. 52 от 24.06.2014 г., в сила от 24.06.2014 г.)
pdfМЕТОДОЛОГИЯ
за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от Общата програма "Солидарност и управление на миграционните потоци", приета с ПМС 134 от 2010 г.
pdfПМС № 179 от 10.08.2010 г.
За определяне на механизма за верифициране на разходите и изплащане на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. (Обн., ДВ, бр. 64 от 17.08.2010 г., в сила от 17.08.2010 г., изм. и доп., бр. 95 от 3.12.2010 г., изм., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 3.07.2013 г., бр. 65 от 23.07.2013 г., в сила от 23.07.2013 г., бр. 76 от 12.09.2014 г., в сила от 12.09.2014 г., бр. 101 от 9.12.2014 г., в сила от 9.12.2014 г.)
pdfПМС № 182 от 21.07.2006 г.
За създаване на комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.  (Обн., ДВ, бр. 62 от 1.08.2006 г., изм. и доп., бр. 90 от 7.11.2006 г., в сила от 7.11.2006 г., доп., бр. 78 от 28.09.2007 г., в сила от 28.09.2007 г., бр. 29 от 18.03.2008 г., изм. и доп., бр. 66 от 25.07.2008 г., изм., бр. 80 от 12.09.2008 г., в сила от 31.08.2008 г., изм. и доп., бр. 103 от 2.12.2008 г., бр. 22 от 24.03.2009 г., в сила от 24.03.2009 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. и доп., бр. 31 от 23.04.2010 г., в сила от 23.04.2010 г., доп., бр. 44 от 11.06.2010 г., изм., бр. 46 от 18.06.2010 г., в сила от 1.07.2010 г., бр. 25 от 25.03.2011 г., бр. 54 от 15.07.2011 г., бр. 97 от 9.12.2011 г., изм. и доп., бр. 65 от 23.07.2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм., бр. 58 от 15.07.2014 г., бр. 76 от 12.09.2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. и доп., бр. 101 от 9.12.2014 г., в сила от 9.12.2014 г.)
pdfПМС № 209 от 20.08.2009 г.
За осигуряване на финансиране по оперативна програма „Околна среда” за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински депа за битови отпадъци. (Обн., ДВ, бр. 68 от 25.08.2009 г., в сила от 25.08.2009 г., изм. и доп., бр. 34 от 4.05.2012 г., в сила от 4.05.2012 г.)
pdfПМС № 215 от 5.09.2007 г.
За определяне на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. (Обн., ДВ, бр. 75 от 18.09.2007 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 108 от 19.12.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм. и доп., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 13.03.2009 г., изм., бр. 31 от 23.04.2010 г., в сила от 23.04.2010 г., доп., бр. 97 от 10.12.2010 г., изм. и доп., бр. 102 от 30.12.2010 г., бр. 21 от 15.03.2011 г., в сила от 15.03.2011 г. изм., бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 28.12.2012 г., бр. 65 от 23.07.2013 г., в сила от 23.07.2013 г., бр. 76 от 12.09.2014 г., в сила от 12.09.2014 г., бр. 101 от 9.12.2014 г., в сила от 9.12.2014 г.)
pdfПМС № 236 от 27.09.2007 г.
За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. (Обн., ДВ, бр. 80 от 5.10.2007 г., в сила от 5.10.2007 г., доп., бр. 65 от 22.07.2008 г., в сила от 5.10.2007 г., изм. и доп., бр. 107 от 16.12.2008 г., в сила от 1.09.2008 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., доп., бр. 34 от 5.04.2010 г., изм. и доп., бр. 71 от 13.09.2011 г., в сила от 13.09.2011 г., попр., бр. 72 от 16.09.2011 г., изм. и доп., бр. 43 от 14.05.2013 г., в сила от 14.05.2013 г., изм., бр. 65 от 23.07.2013 г., в сила от 23.07.2013 г.)
pdfПМС № 245 от 9.10.2007 г.
За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Регионално развитие", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. (Обн., ДВ, бр. 83 от 16.10.2007 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 53 от 10.06.2008 г., бр. 74 от 21.09.2010 г., бр. 77 от 4.10.2011 г., изм., бр. 76 от 30.08.2013 г.) 
pdfПМС № 249 от 17.10.2007 г.
За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. (Обн., ДВ, бр. 86 от 26.10.2007 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 107 от 16.12.2008 г.)
pdfПМС № 258 от 24.10.2007 г.
За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Транспорт", съфинансирана от Кохезионния фонд и Eвропейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. (Обн., ДВ, бр. 89 от 6.11.2007 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 8 от 29.01.2010 г., доп., бр. 37 от 13.05.2011 г., бр. 92 от 22.11.2011 г., изм. и доп., бр. 14 от 17.02.2012 г., в сила от 17.02.2012 г., доп., бр. 51 от 11.06.2013 г.)
pdfПМС № 322 от 19.12.2008 г.
За определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България. (Обн., ДВ, бр. 1 от 6.01.2009 г., в сила от 6.01.2009 г., изм., бр. 11 от 10.02.2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 79 от 6.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. и доп., бр. 31 от 23.04.2010 г., в сила от 23.04.2010 г., доп., бр. 95 от 3.12.2010 г., изм., бр. 93 от 25.11.2011 г., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 3.07.2013 г., изм. и доп., бр. 65 от 23.07.2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм., бр. 58 от 15.07.2014 г., бр. 76 от 12.09.2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. и доп., бр. 101 от 9.12.2014 г., в сила от 9.12.2014 г.)

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.