Печат на тази страница
pdf Решение на Министерски съвет № 576 от 13 юли 2016 г.
Решение № 576 от 13 юли 2016 г. за изменение на Решение №668 на Министерския съвет от 2012 г. за одобряване на списък с действия, срокове и отговорни институции за изпълнение на предварителните условия за средствата от Европейския съюз за програмен период 2014 – 2020 г.

pdfРешение на Министерския съвет № 116 от 5 март 2014 г.
Решение на Министерския съвет № 116 от 5 март 2014 г. за изменение и допълнение на Решение № 668 на Министерския съвет от 2012 г. за одобряване на списък с действия, срокове и отговорни институции за изпълнение на предварителните условия за средствата от Европейския съюз за програмен период 2014 – 2020 г., измeнено и допълнено с Решение № 102 на Министерския съвет от 2013 г. и Решение № 597 на Министерския съвет от 2013 г.
pdfРМС № 220 от 22.04.2014 година
За одобряване на Конвергентната програма на Република България 2014-2017 г.
pdfРМС № 214 от 17.04.2014 година
За приемане на доклад относно изпълнението на Плана за действие за 2014 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 31 март 2014 година
pdfРМС № 156 от 21.03.2014 г.
За определяне на органи за управление, контрол, одит и изпълнение на програмите на Европейския съюз (ЕС) за териториално сътрудничество, в които Република България участва за периода 2014–2020 г.
pdfРМС № 72 от 12.02.2014 година
За одобряване на План за действие за 2014 г., включващ мерки и интервенция на експерти от Световната банка по Оперативните програми, съфинансирани със средства от Структурните фондове, Кохезионния фонд и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони на Европейския съюз в Република България
pdfРМС № 47 от 30.01.2014 година
За даване на съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. в Министерството на регионалното развитие да подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Агенция „Пътна инфраструктура”
pdfРМС № 5 от 08.01.2014 година
За одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на Приложение 4 от Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения Европейски съюз.
pdfРМС №792 от 17.12.2013 година
За определяне на органи, отговорни за управлението, контрола, координацията и одита на европейските структурни и инвестиционни фондове и други инструменти и инициативи на европейския съюз през периода 2014-2020 г.
pdfРМС № 822 от 21.12.2013 година
За предложение до Народното събрание за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на Икономиката, Енергетиката и Туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие.
pdfРМС № 820 от 21.12.2013 година
За одобряване на План за действие за 2014 г., включващ мерки и интервенции на експерти от Европейската инвестиционна банка по оперативните програми, съфинансирани със средства от Структорните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България
pdfРМС № 798 от 19.12.2013 година
За изменение на Решение №523 на Министерски съвет от 2007 г. за  определяне, партниране, наблюдение, контрол и техническо съдействие за изпълнение на програмите за Европейско териториално сътрудничество през периода 2007-2013г., в които Република България участва като държава - членка на Европейския съюз, изменено с Решения на Министерския съюз №67 от 2009 г. и №40 от 2010 г.
pdfРМС № 792 от 17.12.2013 година
За определяне на органи, отговорни за управлението, контрола, координацията и одита на европейските структурни и инвестиционни фондове и други инструменти и инициативи на европейския съюз през периода 2014-2020 г.
pdfРМС № 736 от 22.11.2013 година
За изменение на Решение № 167 на Министерския съвет от 2013 г. за даване на съгласие изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, да обяви прием на заявления за подпомагане при условията на договаряне над бюджета по мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури да предприеме необходимите действия по договаряне над бюджета по мерки от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г.
pdfРМС № 668 от 6.08.2012 година
За одобряване на списък с действия, срокове и отговорни институции за изпълнение на предварителните условности за средствата от Европейския съюз за програмен период 2014 – 2020 г.
pdfРМС № 102 от 14.02.2013 година
За изменение и допълнение на Решение № 668 на Министерския съвет от 2012 г. за одобряване на списък с действия, срокове и отговорни институции за изпълнение на предварителните условности за средствата от Европейския съюз за програмен период 2014 – 2020 г.
pdfРМС № 597 от 4.10.2013 година
ЗА изменение и допълнение на Решение № 668 на Министерския съвет от 2012 г. за одобряване на списък с действия, срокове и отговорни институции за изпълнение на предварителните условия за средствата от Европейския съюз за програмен период 2014 – 2020 г., измeнено и допълнено с Решение № 102 на Министерския съвет от 2013 г.
pdfРМС № 500 от 23.08.2013 г.
За даване на съгласие договарящите органи на оперативни програми „Регионално развитие" 2007-2013 г., „Техническа помощ” 2007-2013 г., „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., „Административен капацитет” 2007 – 2013 г. и „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, да сключват договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти над определения бюджет по съответната оперативна програма.
pdfРМС № 561 от 23.09.2013 г.
За изменение на Решение № 682 от 2009 г. за създаване на Междуведомствен координационен екип за изпълнение на показателите за напредък (benchmarks), определени с Решението на Европейската комисия от 13 декември 2006 г. по прилагането на Механизма за сътрудничество и оценка, както и на препоръките, определени в редовните доклади на Европейската комисия относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка, изменено с решения № 209 и 366 на Министерския съвет от 2013 г.
pdfРМС № 500 от 23.08.2013 г.
За даване на съгласие договарящите органи на оперативни програми „Регионално развитие" 2007-2013 г., „Техническа помощ” 2007-2013 г., „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., „Административен капацитет” 2007 – 2013 г. и „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, да сключват договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти над определения бюджет по съответната оперативна програма
pdfРМС № 463 от 02.08.2013 г.
За изменение и допълнение на Решение № 218 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на Национално координационно звено по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия и на Национално координационно звено по Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България между Република България и Кралство Норвегия, изменено и допълнено с Решение № 493 на Министерския съвет от 2010 г.
pdfРМС № 476 от 08.08.2013 г.
За предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението за изменение на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз
pdfРМС № 402 от 11.07.2013 г.
За осигуряване на финансови средства от бюджета на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. за подготовка на железопътни проекти, които ще се изпълняват през следващия програмен период, с бенефициент Национална компания „Железопътна инфраструктура”
pdfРМС № 390 от 04.07.2013 г.
За одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие, и Европейската инвестиционна банка за изменение и допълнение на Финансово споразумение между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка
pdfРМС № 361 от 06.06.2013 г.
За предложение до Народното събрание за ратифициране Изменението на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на ЕС
pdfРМС № 167 от 08.03.2013 г.
За даване на съгласие изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателната агенция, да обяви прием на заявления за подпомагане при условие на договаряне над бюджета по мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури да предприеме необходимите действия по договаряне над бюджета по мерки от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г.
pdfРМС № 148 от 05.03.2013 г.
За даване съгласие договарящият орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” да подпише договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с община Пловдив и с община Добрич
pdfРМС № 147 от 05.03.2013 г.
За даване на разрешение на договарящия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” да разходва допълнителни средства в размер, не по-голям от 10 на сто от общия финансов ресурс на оперативната програма, за изпълнението на одобрени за финансиране проекти
pdfРМС № 134 от 04.03.2013 г.
За изменение на Решение № 965 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне на национален ръководител и ръководител на разплащателния орган, изменено с Решение № 1082 на Министерския съвет от 2012 г.
pdfРМС № 128 от 27.02.2013 г.
За одобряване на План за действие за 2013 г., включващ мерки и интервенции на експерти от Европейската инвестиционна банка по оперативните програми, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България
pdfРМС № 103 от 14.02.2013 г.
За одобряване на План за действие на JASPERS (Съвместна помощ за подготовката на проекти за Европейските региони) в Република България през 2013 г. 
pdfРМС № 102 от 14.02.2013 г.
За изменение и допълнение на Решение № 668 на Министерския съвет от 2012 г. за одобряване на списък с действия, срокове и отговорни институции за изпълнение на предварителните условности за средствата от Европейския съюз за програмен период 2014 – 2020 г. 
pdfРМС № 75 от 05.02.2013 г.
За одобряване на План за действие за 2013 г., включващ мерки и интервенции на експерти от Световната банка по оперативните програми, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
pdfРМС № 57 от 31.01.2013 г.
За допълнение на Решение № 328 от 2012 г. за одобряване на списък с тематичните цели, които да бъдат включени в Договора за партньорство на Република България за програмния период 2014-2020 г., списък с програми и водещо ведомство за разработването на всяка програма
pdfРМС № 1082 от 21.12.2012 г.
Зa изменение на РМС № 965 от 2012 г. за определяне на национален ръководител и ръководител на разплащателния орган
pdfРМС № 965 от 22.11.2012 г.
Зa определяне на национален ръководител и ръководител на разплащателния орган 
pdfРМС № 792 от 25.09.2012 г.
За предложение до народното събрание за ратифициране на меморандума за разбирателство между правителството на република българия, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на република сърбия относно изпълнението на програмата за трансгранично сътрудничество българия-сърбия по инструмента за предприсъединителна помощ № ССI:2007СВ16IPO006 и на Протокола за изменението му
pdfРМС № 668 от 06.08.2012 г.
За одобряване на списък с действия, срокове и отговорни институции за изпълнение на предварителните условности за средствата от Европейския съюз за програмен период 2014 – 2020 г.
pdfРМС № 547 от 29.06.2012 г.
За одобряване на План за действие, включващ мерки и интервенция на експерти от Европейската инвестиционна банка по оперативните програми, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, в Република България
pdfРМС № 482 от 14.06.2012 г.
За предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението за изменение във връзка с Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект „България - регионално и общинско водоснабдяване”
pdfРМС № 480 от 14.06.2012 г.
За допълнение на Решение № 12 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на Национално координационно звено по програмата за сътрудничество „България – Швейцария”, изменено с Решение № 414 на Министерския съвет от 2010 г. и допълнено с Решение № 779 на Министерския съвет от 2010 г. и с Решение № 319 на Министерския съвет от 2011 г.
pdfРМС № 475 от 11.06.2012 г.
За изменение на Решение № 965 на Министерския съвет от 2005 г. за определяне на централното координационно звено, одитния орган по оперативните програми, централния информационен офис, управляващите органи на оперативните програми и междинните звена за управление на средствата от Структурните фондове на Европейския съюз в Република България, изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 747 от 2006 г., № 886 от 2007 г., № 113 от 2008 г., № 67 от 2009 г. и № 493 от 2010 г.
pdfРМС № 435 от 31.05.2012 г.
За одобряване на Доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, през 2011 г., на Отчет на Плана за действие за 2011 г. за изпълнение на Националната стратегия за борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, 2011-2013 г., и на План за действие за 2012 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2011-2013 г.
pdfРМС № 379 от 14.05.2012 г.
За одобряване на План за действие, включващ мерки и интервенция на експерти от Световната банка по оперативните програми, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България
pdfРМС № 349 от 04.05.2012 г.
За одобряване на План за действие на JASPERS (Съвместна помощ за подготовката на проекти за Европейските региони) в Република България през 2012 г.
pdfРМС № 328 от 25.04.2012 г.
За одобряване на списък с тематичните цели, които да бъдат включени в Договора за партньорство на Република България за програмния период 2014-2020 г., списък с програми и водещо ведомство за разработването на всяка програма
pdfРМС № 290 от 11.04.2012 г.
За одобряване на Конвергентната програма на Република България (2012-2015 г.) 
pdfРМС № 289 от 11.04.2012 г.
За одобряване на актуализацията за 2012 г. на Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на стратегията „Европа 2020” 
pdfРМС № 280 от 06.04.2012 г.
За предложение до Народното събрание за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз и на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка за оказване на подкрепа при изпълнението на проекти, финансирани от Структурните инструменти на Европейския съюз
pdfРМС № 118 от 10.02.2012 г.
За утвърждаване на годишните разчети на извънбюджетната сметка на Националния фонд към министъра на финансите за 2012 г. 
pdfРМС № 959 от 29.12.2011 г.
За даване на съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт” да подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на „Национална компания „Железопътна инфраструктура”
pdfРМС № 712 от 26.09.2011 г.
За даване на съгласие Управляващият орган на Оперативна програма "Транспорт" да подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Агенция "Пътна инфраструктура"
pdfРМС № 704 от 19.09.2011 г.
За предложение до Народното събрание за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия
pdfРМС № 647 от 30.08.2011 г.
За даване на съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт” да подпише договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Агенция „Пътна инфраструктура” 
pdfРМС № 605 от 5.08.2011 г.
За одобряване на Доклад относно постигнатите резултати и необходимите последващи действия в отговор на препоръките на Съвета на Европейския съюз относно Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) и на мнението на Съвета на Европейския съюз относно Конвергентната програма на Република България (2011-2014 г.)
pdfРМС № 545 от 21.07.2011 г.
За даване на съгласие управляващият орган на Оперативна програма "Транспорт" да подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Агенция "Пътна инфраструктура"
pdfРМС № 494 от 30.06.2011 г.
За даване на съгласие управляващият орган на Оперативна програма "Транспорт" да подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Национална компания "Железопътна инфраструктура"
pdfРМС № 457 от 17.06.2011 г.
За одобряване на план за действие на JASPERS (съвместна помощ за подготовката на проекти за европейските региони) в Република България през 2011 г.
pdfРМС № 319 от 19.05.2011 г.
За допълнение на Решение № 12 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на Национално координационно звено по програмата за сътрудничество „България – Швейцария”, изменено с Решение № 414 на Министерския съвет от 2010 г. и допълнено с Решение № 779 на Министерския съвет от 2010 г.
pdfРМС № 262 от 28.04.2011 г.
За одобряване проект на Допълнително споразумение (Адендум) към Договора за изпълнение на проектно-строителните работи на мост на р. Дунав при Видин-Калафат, Договор № 1 EuropeAid/117503/D/W/BG
pdfРМС № 241 от 14.04.2011 г.
За одобряване на Национална програма за реформи на Република България за периода 2011-2015 г. в изпълнение на стратегията „Европа 2020” и на План за действие с мерките, заложени в Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.)
pdfНАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ (2011-2015 г.)
Приложение към РМС № 241 от 14.04.2011 г.
pdfРМС № 240 от 14.04.2011 г.
За одобряване на Конвергентната програма на Република България (2011-2014 г.)
pdfКОНВЕРГЕНТНА ПРОГРАМА (2011-2014 г.)
Приложение към РМС № 240 от 14.04.2011 г.
pdfРМС № 115 от 25.02.2011 г.
За предложение до Народното събрание за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния в качеството му на Съвместен управляващ орган, Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България в качеството му на Национален орган, Министерството на икономиката, конкурентоспособността и търговския флот на Гърция в качеството му на Национален орган и Одиторската служба към Сметната палата на Румъния в качеството й на Одитен орган по изпълнението на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013 г.”
pdfРМС № 21 от 17.01.2011 г.
За предложение до Народното събрание за ратифициране със закон на Изменението към Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България между Република България и Кралство Норвегия
pdfРМС № 9 от 12.01.2011 г.
За одобряване проект на договор между Министерството на финансите и Българската банка за развитие за определяне на условията за кредитиране на финансов недостиг на бенефициенти по оперативните програми „Транспорт”, „Околна среда” и „Регионално развитие” със средства от Кредитното споразумение за структурен програмен заем, България - съфинансиране по фондовете на Европейския съюз 2007-2013 г., между Република България и Европейската инвестиционна банка и приложените към него проект на Договор за гаранционен депозит и проект на Агентски договор
pdfРМС № 779 от 01.11.2010 г.
За допълнение на Решение № 12 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на Национално координационно звено по програмата за сътрудничество „България – Швейцария”, изменено с Решение № 414 на Министерския съвет от 2010 г. 
pdfРМС № 773 от 27.10.2010 г.
 За предложение до Народното събрание за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Правителството на Република България, представлявано от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, и Правителството на Република Турция, представлявано от Генералния секретар по въпросите на Европейския съюз, за изпълнение на Програмата за тристранно сътрудничество България – Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ
pdfРМС № 741 от 15.10.2010 г.
За актуализиране на годишните разчети на извънбюджетната сметка на Националния фонд към министъра на финансите за 2010 г. 
pdfРМС № 688 от 16.09.2010 г.
За предложение до Народното събрание за ратифициране на Рамковото споразумение между Правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз
pdfПротоколно решение № 33 от 14 септември 2010 г.
За определяне на министъра по управление на средствата от ЕС да отговаря по въпросите на Кохезионната политика пред Европейския съюз от страна на Република България като държава членка 
pdfРМС № 645 от 10.09.2010 г.
За предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението между държавите – членки на Европейския съюз, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Управляващия орган и Сертифициращия орган за изпълнението на Оперативна програма за Междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC”
pdfРМС № 592 от 06.08.2010 г.
За увеличаване размера на авансовите плащания по изпълнението на проекти и дейности от бенефициенти по Оперативна програма „Регионално развитие” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Оперативна програма „Транспорт” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Оперативна програма „Околна среда” в Министерството на околната среда и водите
pdfРМС № 413 от 17.06.2010 г. за одобряване план за действие на JASPERS в Република България през 2010 г.
и за изменение и допълнение на Решение № 631 на Министерския съвет от 2006 г. за одобряване проект на споразумение за дейността на JASPERS (Съвместна помощ за подготовка на проекти за европейските региони) в Република България и План за действие през 2006 г., изменено с Решение № 319 и Решение № 980 на Министерския съвет от 2009 г.
pdfРМС № 319 от 07.05.2009г.
За одобряване на Отчет за изпълнението на Плана за действие на JASPERS (Съвместна помощ за подготовка на проекти за европейските региони) в Република България през 2008г и на План за действие на JASPERS в Република България през 2009г.
pdfРМС № 67 от 03.02.2009 г.
За изменение на решения на Министерския съвет: РМС 965 от 2005 г, РМС 320 от 2007 г, РМС 523 от 2007 г.
pdfРМС No 523 от 31.07.2007 г.
За определяне на органи за управление, партниране, наблюдение, контрол и техническо съдействие за изпълнение на програмите за Европейско териториално сътрудничество през периода 2007 – 2013 г., в които Република България участва като страна – членка на Европейския съюз
pdfРМС № 965 от 16.12.2005 г. консолидиран вариант
за определяне на централното координационно звено, одитния орган по оперативните програми, централния информационен офис, управляващите органи на оперативните програми и междинните звена за управление на средствата от Структурните фондове на Европейския съюз в Република България