wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ДНФ № 8/16.11.2015 г. относно приключване на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз през програмен период 2007-2013 г.

pdfПроцедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk)
Процедури за стандартизиране и подобряване нивото на обслужване на предоставяната от ИСУН услуга, съобразно наличните към момента добри практики
pdfИндикатори за нередности и измами
 Технически указания към бенефициентите, изготвени от ИА “Одит на средствата от ЕС”
Още в тази категория: Иконометричен модел »

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.