wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

До 18 януари 2019 г. се удължава срокът за прием на заявления за плащане по Мярка 14 от ПРСР 2014-2020

ДФ „Земеделие“ – РА уведомява животновъдите, че срокът за подаване на заявления за плащане по…

Продължава...

Сключени са договори за 50% от бюджета на ОПОС 2014-2020 г.

„Подписаните договори по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) от началото на програмния период…

Продължава...

Бургас и Благоевград ще изграждат анаеробни инсталации по ОПОС

Министърът на околна среда и водите подписа договор за изграждане на анаеробна инсталация за разделно…

Продължава...

ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВТОРИЯ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ „ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА“

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (УО на ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, публикува списъците…

Продължава...

BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.