wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ 6058

Над 17 хил. ще могат да се възползват от нова социална услуга

Над 17 000 потребители от страната ще могат да се възползват новата социална услуга - патронажна грижа, която общините ще предоставят на възрастни хора и лица с увреждания. Общият бюджет на процедурата…

Продължава...

СТАРОЗАГОРСКА ФИРМА ПОВИШИ ЕНЕРГИЙНАТА СИ ЕФЕКТИВНОСТ ЧРЕЗ ПРОЕКТ ПО ОПИК 2014-2020

На 11.01.2019 г. от 16:30 ч. в сградата на „СИМАРО“ ООД в гр. Стара Загора се проведе информационен ден относно приключването на проект „Повишаване на енергийната ефективност в СИМАРО ООД”…

Продължава...

Община Враца отчете успешно изпълнение на проекти по ОПРР за саниране на 15 жилищни сгради

Община Враца отчете успешното изпълнение на проекти за енергийна ефективност на 15 жилищни сгради. Двата проекта са одобрени в рамките на процедурата „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и…

Продължава...

Разградско сдружение приключва успешно проект за социално включване

В края на този месец Сдружение „Асоциация Интегро” – Разград финализира своя проект BG05M9OP001-4.001-0100-C01 „Социални иновации за по-ефективно социално включване на ромски жени в неравностойно положение” по процедура „Транснационални и…

Продължава...

ОИЦ – Велико Търново представи ЕСИФ и оперативните програми пред студенти от ВТУ

На 18 декември 2018 г. в конферентната зала на Областен информационен център - Велико Търново се проведе информационна среща със студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – специалности…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.