wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ 6058

С изнесена приемна ОИЦ – Велико Търново популяризира дейността и услугите си

На 15 декември 2018 г. от 10,00 ч. Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново организира изнесена приемна с рекламно-информационен щанд във фоайето на Община Велико Търново. Приемната се проведе…

Продължава...

Община Пловдив изпълни успешно проект „Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив“

община Пловдив изпълни успешно проект BG05SFOP001-4.001-0014 „Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален…

Продължава...

ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ ПРЕДСТАВИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

На 14.12.2018г. Областен информационен център – Кюстендил проведе работна среща с местни и регионални медии, на която представи обобщени данни за напредъка при изпълнението на програмите, съфинансирани от ЕСИФ на…

Продължава...

ОИЦ-ВАРНА ВЗЕ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ НА МИГ „ДЕВНЯ-АКСАКОВО“

Екипът на ОИЦ-Варна взе участие в конференция, организирана от Местна инициативна група „Девня – Аксаково“. Тя се проведе във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и…

Продължава...

Областен информационен център – Кюстендил отчете дейността си за периода 2016 – 2018г.

  На работна среща с местните и регионални медии, проведена на 14 декември, Областен информационен център – Кюстендил (ОИЦ – Кюстендил) представи своята дейност през последните три години. 92 са…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.