wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 10 март 2017 г. се проведе конференция на тема „Сътрудничество на науката с бизнеса", организирана от Фондация „Визия за научен и технологичен растеж". В рамките на събитието участие взеха представители на държавни институции, бизнеса и на академичната общност.

„ФМФИБ се стреми да събере знанията и уменията на публичния сектор и нуждите на пазара във финансовия сектор, за да предложи жизнеспособни финансови инструменти.“ Това заяви Камен Славов, ръководител звено „Финансови инструменти“ във „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ). Той представи дейността на ФМФИБ и предлагания от дружеството финансов инструмент за дялови/квази-дялови инвестиции „Фонд за технологичен трансфер“ (ФТТ). В презентацията си Камен Славов подчерта основните цели на ФТТ като преодоляването на разминаванията между науката и бизнеса, подкрепата за научна и развойна дейност, подобряването на сътрудничеството между предприятията и изследователските организации, внедряването на иновации, придобиването, управлението и комерсиализацията на интелектуалната собственост. „Фонд мениджърите, които ще бъдат избрани за управление на Фонда за технологичен трансфер, трябва да са експерти и да познават отлично средата, тъй като една от основните им роли ще бъде, освен да разпределят ресурса, но и да създадат и да развият единна екосистема, която да обединява науката с бизнеса.“, отбеляза в изказването си Камен Славов.

Фокусът на дискусиите в рамките на конференцията беше насочен върху възможностите за финансиране на научни изследвания за иновационни продукти с приложение в бизнеса, практиката на други държави за управление на интелектуална собственост, патенти и процедурите за комерсиализация. Сред презентаторите бяха г-жа Моли Морган Джоунс от Ранд Европа, г-н Тобиас Енгерт от Института за изследване нa тежки метали в Германия, г-жа Милена Дамянова, бивш зам. министър на МОН и председател на парламентарна комисия, акад. Атанас Атанасов, г-н Младен Джалъзов от Cupffee, инж. Пламен Дилков, зам.-президент на Конфиндустрия България, г-н Дейвид Хемпсън, основател на фондация „Визия за научен и технологичен растеж“, проф. Костадин Костадинов, бивш зам.-министър на МОН.

Видео от събитието:

https://www.youtube.com/watch?v=kkaeEArWGOw

https://www.youtube.com/watch?v=qkqm73cgtyM

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.