wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 22.11.2017 г. в хотел „Сенс София“ ще се проведе Седмото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ). На него ще присъства и началникът на отдел „Румъния и България“ на Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия г-жа Сандрин де Буженом.

Ръководителят на ОПДУ г-жа Ирена Първанова ще представи на членовете на Комитета напредъка в изпълнението на ОПДУ, както и Индикативната годишна работна програма за 2018 г. В рамките на предстоящото заседание е предвидено да се разгледа и изпълнението на политиките в сферата на административната реформа и електронното управление. Целта е да може да се проследи не само напредъкът в изпълнението на самата оперативна програма от гледна точка на постигнати индикатори и финансови данни, но също така от перспективата на реално постигнатия напредък при изпълнението на отделните политики, финансирани от ОПДУ. По време на заседанието ще бъде представен и Годишният план за действие за информация и комуникация на ОПДУ за 2018 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014 – 2020.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.