wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Решение № РД-16-1487/20.11.2017 г. за одобряване на доклада на Оценителната комисия за извършена повторна оценка и класиране на проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.001-1281, подадено от кандидата „Стоун Компютърс“ АД по процедура на подбор на проекти с реф. № BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, проведена в изпълнение на влязло в сила Решение № 10236 от 02.08.2017 г. по адм. дело № 5832/2017 г. на Върховен административен съд, Седмо отделение.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.