wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На десетото заседание на КН на ОПРР 2014-2020 бяха одобрени адаптирани критерии за оценка на проектни предложения по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Промените включват адаптиране на подхода при избора на проекти/ операции от Работната група с оглед осигуряване на пълно съответствие с чл. 7 от Регламента за ЕФРР 1301/2013, както и въвеждане на нови изисквания в Насоките за кандидатстване, съответстващи на адаптираните критерии за оценка на проектни предложения от Междинните звена.

Предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване могат да се изпращат в срок до 08.12.2017 г. (включително) по официален път или на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg

Проектът на изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и актуализираните приложения към тях, можете да намерите в меню „ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, подменю „Актуални процедури“ на сайта на ОПРР 2014-2020- www.bgregio.eu.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.