wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“. Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 4 на ОПРР 2014-2020, с общ бюджет 163,5 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването. Основна цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да осигури подходяща и ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за подобряване на качеството и безопасността на медицинската помощ и за осигуряването за всички лица, намиращи се на територията на България, на равнопоставен достъп до качествена медицинска помощ при спешни състояния в съответствие с най-добрите европейски практики и изисквания за своевременност, достатъчност, качество и безопасност.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 30.03.2018 г.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет-сайта на ОПРР, в меню Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020"/"Актуални процедури" на интернет страницата на ОПРР 2014-2020 – http://www.bgregio.eu/и в ИСУН 2020.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.