wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

„Над 65 хил. души ще бъдат включени към подобреното пречистване на отпадъчните води и още 5500 жители ще имат достъп до по-добро водоснабдяване. Загубите на вода се очаква да бъдат намалени с над 7%.”. Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов днес при посещението си в Асеновград. Той проследи на терен напредъка в изпълнението на проекта за рехабилитация на ВиК мрежата с изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води на града.

„Изпълнението на проекта ще подобри живота на гражданите в Асеновград и може да служи като модел за бъдещите проекти, които предстои да се изпълняват по Оперативна програма „Околна среда“. Това е пример за добро сътрудничество между местната власт, изпълнителите, Управляващия орган на ОП „Околна среда” и Министерството на околната среда и водите. Вярвам, че това добро сътрудничество ще доведе до бързото и успешно приключване на този важен проект”, допълни министър Димов.

Общият размер на инвестицията за „Проект за рехабилитация на ВиК мрежата с изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за гр. Асеновград” е за над 106 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ, предоставена по ОПОС 2014-2020 е в размер на 80 млн. лв. Към момента дейностите по изграждането и рехабилитация на канализационната мрежа на Асеновград са изпълнени на 90 на сто, а на водопроводната мрежа изпълнението е над 70 процента. Строителството на ПСОВ е изпълнено 80%, като довеждащият водопровод е напълно изграден.

„След приключване на всички дейности, Пречиствателната станция за отпадъчни води на Асеновград ще е една от най-големите в България. Разположена е на площ от 50 декара. Инвестицията на общината е над 26 млн. лв. Цялата апаратура е доставена и предстои поетапното й монтиране”, каза кметът на общината д-р Емил Караиванов. „Надявам се в следващите 4 месеца да започне реалното пречистване на водите, които се довеждат до ПСОВ благодарение на изградената по проекта канализационна инфраструктура, да финализираме реалното строителство по проекта, и да открием ПСОВ преди празниците на Асеновград”, допълни кметът и благодари за подкрепата от екипа на МОСВ и на Управляващия орган на ОПОС.

По време на срещата в община Асеновград министър Димов и д-р Емил Караиванов обсъдиха и приоритетната тема за качеството на атмосферния въздух. През май общината получи средства от ОПОС ‎2014-2020 за актуализация на общинската програма за намаляване на замърсителите и достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.