wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. одобри доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения по процедура чрез подбор на проекти BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“.

Всички кандидати ще бъдат уведомени и писмено (на електронния адрес на кандидата, посочен в проектното предложение) за резултатите от оценката. В съответствие с чл. 36, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) кандидатите, чийто проектни предложения са одобрени за финансиране, следва да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент в срок от 10 дни от датата на получаване на уведомлението.

След приключване на договарянето с кандидатите от списъка по чл. 35, т. 1 от ЗУСЕСИФ и при остатъчен финансов ресурс (чл. 37, ал. 2 от ЗУСЕСИФ) може да бъде поканен да представи доказателства, че отговаря на изискванията за бенефициент и кандидата, чието проектно предложение е включено в  списъка с резерви.

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Списък с предложените за отхвърляне проектни предложения

Списък с резервни проектни предложения

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.