wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Със стартирането на трите нови фонда, наличният капитал за инвестиране в нови бизнес идеи в България след поколението фондове по JEREMIE се удвоява.

Процедурата за избор на финансови посредници за трите Фонда за ускоряване и начално финансиране, провеждана от Фонд на Фондовете навлиза в заключителен етап на оценка и класиране на подадените окончателни оферти. Подборът се очаква да приключи съвсем скоро, след което да стартират работа и трите нови фонда. Те ще управляват общо 100.3 млн. лв. по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ съфинансирана със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

В хода на процедурата до момента, Фонд на фондовете проведе преговори с шестимата участника, преминали през предварителния подбор и подали първоначални оферти. Целта бе да се постигнат възможно най-оптимални условия при създаването на трите нови фонда. Това включва предпоставки както за постигане на заложените в оперативната програма цели за подкрепа на стартиращи компании, така и за привличане на експертиза и допълнително финансиране от частни инвеститори.

След успешно приключване на преговорите бяха подадени седем окончателни оферти от всички шестима кандидати останали в надпреварата. На 31 Май 2018г. комисията за подбор публично отвори подадените както следва оферти:

  • Три оферти за Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I, с публичен ресурс 27.3 млн. лв.;
  • Две оферти за Фонда за ускоряване и финансиране на начален етап II, с публичен ресурс от 35.7 млн. лв.; и
  • Две оферти за Фонда за финансиране на начален етап III, с публичен ресурс от 37.3 млн. лв.

Финалният етап на процедурата включва разглеждане, оценка и класиране на подадените окончателни оферти. Основна тежест в оценяването ще има опитът на екипите в управлението на такъв вид фондове за дялово инвестиране на начален етап, както и способността им за привличане на допълнително частно финансиране. С цел ефективно прилагане на финансовия инструмент, инвестиционната стратегия и бизнес плана също ще бъдат оценявани.

Със структурираният от Фонд на фондовете инструмент по ОПИК, публичният ресурс за дялово инвестиране в нови бизнеси, основани в България, ще се удвои спрямо вече инвестираните по инициативата JEREMIE средства.

В продължение на предоставените възможности за финансиране на компании в начален етап на развитие, Фонд на фондовете стартира, по-рано този месец, процедура за избор на фонд мениджър за втория дялов инструмент по ОПИК – Фонд за рисков капитал. Той е насочен към високотехнологични компании и иновативни МСП с потенциал за растеж. Публичният ресурс за този финансов инструмент възлиза на 47.1 млн. лв. Крайният срок за подаване на заявления за участие в процедурата за управление на средствата е 25 юни 2018г.

За допълнителна информация и въпроси, може да се свържете с нас и на тел. +359 2 8014050 или на имейл office@fmfib.bg.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.