wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Процедурата е по Специфична цел 3 на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на ОПДУ. Общият бюджет на процедурата е 10 млн. лева, а максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 90 000 лева. 

Предложения и възражения по проекта на Насоки за кандидатстване можете да изпращате в срок до 11.07.2018 г. включително, на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg.

Допустими кандидати по тази процедура са следните юридически лица:

 • Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани до 31.12.2017 г. в Централния регистър при Министерството на правосъдието по чл. 45 oт ЗЮЛНЦ, или вписани след 31.12.2017 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по чл. 17 от ЗЮЛНЦ, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване (НПО);
 • Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите (социално-икономически партньори (СИП);
 • Мрежи/коалиции/платформи на НПО/СИП с членове, отговарящи на горните условия.

По процедурата ще се финансират дейности, насочени към:

 • подобряване на участието в процеса на формулиране, осъществяване и мониторинг на политики чрез разработване на анализи, проучвания, оценки, обучения и др. дейности от НПО или мрежи/коалиции/платформи на НПО, както и от социално-икономическите партньори;
 • граждански мониторинг и контрол върху действията на администрацията;
 • разработване на механизми и предложения за подобряване на средата за гражданско участие в управлението;
 • организиране на широки информационни кампании и други дейности с цел повишаване на обществената осведоменост и на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство;
 • мониторинг на делата срещу администрацията;
 • осъществяване на застъпнически действия и кампании в защита на обществено-значими каузи;
 • съвместни действия между НПО и администрации за реализация на публични политики;
 • участие на НПО в мрежи.

Проектни предложения ще могат да бъдат подавани до 90 дни от датата на обявяване на процедурата.

Проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.009

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.