wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), получи над 200 проектни предложения в рамките на срока за кандидатстване (15.10.2018 г., 18:00 часа) по Процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения.

Бюджетът на процедурата от 10 млн. лв. ще позволи да бъдат финансирани над 100 проекта в резултат на които се очаква:

  • повишаване взаимодействието между администрацията и гражданите и бизнеса;
  • нарастване активността на НПО и СИП при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство;
  • отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители;
  • подобряване на социално-икономическата среда в резултат на по-открито и отговорно управление.

Комисията за оценка на проектните предложения започва работа днес, а проектите ще се изпълняват през 2019 и 2020 г.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.