wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов подписаха договор за изграждане на компостираща инсталация. Целта на проекта е да се подпомогне община Карлово при изпълнение на дейностите за намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими отпадъци чрез въвеждане на система за разделното им събиране и рециклиране.

Компостиращата инсталация за разделно събрани зелени отпадъци е с капацитет 6500 тона годишно и ще обслужва близо 50 000 жители на територията на общината. Общият размер на инвестицията е над 4,7 млн. лв. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 3,5 млн. лв. Срокът за приключване на проекта е 24 месеца.

Министър Димов подписа и с кметовете на Вълчедръм и Якимово Иван Барзин и Георги Георгиев договор за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, образувани на територията на двете общини. Съоръжението е с капацитет 2257 тона годишно и ще обслужва 12 500 жители.

Проектът е на стойност 3, 3 млн. лв., като ОПОС 2014-2020 г. осигурява над 2,4 млн. лв. Срокът за приключване на проекта е 24 месеца.

Успешното изпълнение на проектите ще доведе до намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими битови отпадъци, както и ефективното им използване като ресурс. С днешните подписвания договорите по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. стават 28, на обща стойност на безвъзмездната помощ 222 млн. лв.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.