wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Над 2 хиляди са получените проектни предложения в рамките на двата крайни срока по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

В момента се извършва оценката на 820 броя проектни предложения получени в рамките на първия краен срок за кандидатстване по процедурата. Размерът на заявената по тези проекти безвъзмездна финансова помощ възлиза на стойност над 146 млн. лева.

До края на годината предстои да стартира и оценката на проектните предложения подадени в рамките на втория краен срок за кандидатстване по процедурата, който приключи на 10.12.2018 г. в 16:00 часа.

Бюджетът на процедурата е в размер на 67 227 768.06 лева /34 373 012 евро/, като максималният размер на помощта за която можеха да кандидатстват предприятията е 200 000 лева. В рамките на процедурата е даден приоритет на проекти на жени предприемачи, такива на лица до 29 г. и на над 50 г. като допустими по процедурата са проекти, включващи дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.