wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Междуведомствената работна група за разработване на Национална програма за развитие на Република България: България 2020 прие "Анализ на социално-икономическото развитие на Република България", което представлява първия етап от разработването на Националната програма за развитие: България 2020(НПР). Анализът идентифицира тесните места в икономиката и потенциала за социално-икономическо развитие на страната и ще бъде основа за разработването на стратегическата част на НПР. Пълният текст на предварителната версия на документа можете да намерите тук. Коментари по анализа могат да бъдат изпращани на e.mail: eufunds@government.bg до 10 май 2011 г.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.