wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Информационната система за дистанционно обучение е достъпна на адрес: http://www.eufundslearning.government.bg/. Разработена е в рамките на проект № 0016-ЦКЗ - 1.5 „Укрепване капацитета на регионалните и местни власти за усвояване на средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС", съфинансиран от Оперативна програма "Техническа помощ", чрез Европейскя фонд за регионално развитие. Целта й е да подпомогне бенефициентите на помощта от ЕС да разширяват и усъвършенстват своите знания и умения в ключови области на процеса по управление и усвояване на Структурните и Кохезионния фондове. Програмата за дистанционно обучение е инструмент, който дава възможност за работа с нея от работното място на съответния служител, което му позволява свободно да планира и управлява времето си за обучение. Следните теми са обхванати в рамките на обученията: 1. „Рамка за развитие - Регионална политика на ЕС"; 2. „Подготовка, управление и изпълнение на проекти, съфинансирани по СКФ"; 3. „Финансово управление и финансов контрол на изпълнението на проекти, съфинансирани по СКФ". 4. „Публично - частно партньорство", 5. „Цел 3 на Кохезионната политика на ЕС - Европейско териториално сътрудничество", 6. „Държавни помощи" и „Обществени поръчки" След пилотно обучение за работа със системата, са обучени 120 служители от 25 общини, получили съответните удостоверения. Системата се администрира под ръководството на Централното координационно звено за средствата от Европейския съюз.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.